• انتخاب بلیط

  • ورود به حساب کاربری

  • اقدام به پرداخت

  • دریافت پیامک تایید

  • دریافت پیامک کنسلی در صورت عدم تشکیل سرویس

  • رعایت زمانبندی (قبل از ۱۰ صبح)

  • تکمیل فرم درخواست کنسلی بلیط

  • دریافت پیامک کنسلی در صورت تایید

  • استرداد وجه بلیط به کیف پول